Kludt Møderet for Højesteret

 

Forretningsbetingelser mv. 

Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludts advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. 

Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt har klientbankkonti i Sydbank A/S. 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. 


Forsikring 

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludts ansvarsforsikring er tegnet hos Codan A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V. Alle advokater hos Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. 


Offentlig og forsikringsdækket retshjælp 

Det understreges, at vi som udgangspunkt ikke påtager os sager, som er dækket af offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp med mindre andet konkret aftales.
 

De Advokatetiske Regler 

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler, der bl.a. handler om god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. 

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes. 

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om: 

Tavshedspligt: Reglerne pålægger advokater og øvrige medarbejdere tavshedspligt med hensyn til oplysninger modtaget gennem deres arbejde. 

Interessekonflikter: Reglerne beskriver situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser, hvorfor advokaten har pligt til at afstå fra at påtage sig opgaven. 

Man kan læse mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på www.advokatsamfundet.dk. På www.advokatnaevnet.dk kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang mv. 


Forbud mod insiderhandel 

Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt er underlagt interne regler, som opfylder de krav, der stilles i lov om værdipapirhandel - om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.


Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask 

Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi indsamler og opbevarer derfor klienters identitetsoplysninger. Klienter skal oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelse af en sag og vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der normalt tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.
 
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Det skal for ordens skyld oplyses, at vi ved vores overholdelse af hvidvaskningsloven om nødvendigt er forpligtet til - uden at underrette klienten - at videregive oplysninger indhentet i medfør af hvidvaskningsloven til anklagemyndigheden for særlig økonomisk kriminalitet. 


Interessekonflikter 

Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt undersøger forud for påbegyndelsen af en sag, om der foreligger interessekonflikter, der medfører, at vi er afskåret fra at repræsentere klienten. Relevante forhold drøftes i givet fald med klienten. 


Fortrolighed 

Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt er underlagt fortrolighedsforpligtelse i forhold til de oplysninger, som vi modtager. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter sagens afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder "hvidvaskningsreglerne". 


Honorar 

Som udgangspunkt afregnes efter medgået tid. 

Advokater: Mellem 2.350-3.500 kr. + moms pr. time.
 
Advokatfuldmægtige, cand. jur.: Mellem 1.600-2.000 + moms pr. time.

Private klienter modtager forhåndsoplysning vedrørende honorarets beregning. 

I øvrigt forbeholder Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt sig at fastsætte honoraret på grundlag af ressourceforbruget og af den værdi, som vores rådgivning har tilført klienten. Der er tale om en samlet vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår: Det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence og sagens kompleksitet og størrelse, om sagen har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, den interesse sagen repræsenterer for klienten, det ansvar der er forbundet med sagen og det opnåede resultat. 

Honoraret skal som udgangspunkt tillægges moms. 

Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt afregner normalt á conto ved udgangen af hver måned og endeligt i forbindelse med sagens afslutning. Fremsendte regninger er forfaldne til betaling 14 dage efter afsendelsen. Ved betaling senere end 30 dage efter modtagelsen beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. 

Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt forbeholder sig ret til at opkræve et depositum. 


Dækning af omkostninger 

Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten, hvorfor udgifter til afgifter, gebyrer o.l. opkræves løbende.
Afholdte omkostninger, herunder større fotokopieringsopgaver og rejseomkostninger, debiteres klienten. 


Ansvarsbegrænsning 

Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de nedenfor anførte begrænsninger. 

Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludts ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab. 

Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt rådgiver alene om danske juridiske forhold. Såfremt sagen involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler vi, at klienten engagerer lokale advokater. Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludts involvering i dette skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold. 

Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med vores bistand, eller klienten selv har engageret rådgiveren. 


Lovvalg og værneting 

Eventuelle tvister om Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludts rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence. 


Arkivering 

Sagsakter opbevares på arkiv i overensstemmelse med gældende regler, hvorefter de makuleres.

Adresse: Lyngby Port, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby | Telefon: 35 55 02 25 | advo@kludt.dk | Klientkonto: Reg.nr.: 7031, Konto nr.: 1085032 | CVR-nr.: 14195947